Zoek een zorgaanbieder in uw regio!

( vul minimaal 1 van de 2 velden in! )


Woonzorg

Wat is woonzorg?

Woonzorg omvat alle voorzieningen waarin het aanbod van wonen en zorg gescheiden wordt. Dit houdt in dat cliënten zelf voor hun woonruimte zorgen (eventueel wel in een woonzorgvoorziening) en dat daarbij eventueel noodzakelijke ambulante 'zorg op maat' geleverd wordt. Naast wonen en zorg wordt er in woonzorg nog een derde component onderscheiden, en wel: servicefaciliteiten (maaltijden, klusjesdiensten, welzijnsdiensten e.d.). De essentie van woonzorg is een contractuele scheiding tussen wonen, zorg en service: klanten hebben afzonderlijke huurcontracten, zorgcontracten en serviceabonnementen, waarbij de afname van zorg en van serviceplus niet zijn gekoppeld aan het huren van een woning. Hoewel woonzorg al in het midden van de jaren tachtig op gang kwam, zette deze pas in de jaren negentig echt door.

Eigen regie staat voorop. De klant huurt of koopt woonruimte bij een woningaanbieder (gemeenten en woningcorporaties) en koopt zorg in bij een zorgaanbieder. De klant hoeft niet te verhuizen om zorg te kunnen ontvangen, zelfs als het gaat om intensieve zorg. De zorgaanbieder (bijvoorbeeld thuiszorg, maar ook intramurale instellingen) komt bij de klant thuis in plaats van dat de klant naar de zorgaanbieder komt.

Zoals verderop te lezen is, is de doelgroep van woonzorg(voorzieningen) zeer divers. Woonzorg is dus niet alleen bedoeld voor ouderen, maar ook voor chronisch zieken, gehandicapten en GGZ-patiënten en -cliënten. De zorg geleverd in het kader van woonzorg is dus ook zeer divers en valt niet alleen onder 'verpleging en verzorging', maar is zorgsectoroverstijgend.

Keuzevrijheid en vergroten van kwaliteit van wonen en zorg

De doelstelling van het scheiden van het aanbod van wonen en zorg is tweeledig. Het eerste doel is de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen zo lang en zo veel mogelijk te handhaven door het vergroten van de kwaliteit van zorg en wonen. Het tweede doel van scheiden van wonen en zorg is om mensen met een zorgbehoefte, zoals ouderen, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, chronisch zieken en/of (ex-)psychiatrische patiënten, optimale keuzemogelijkheden te bieden. De invoering van vraaggestuurde zorg in plaats van aanbodgestuurde zorg in het kader van de modernisering van de AWBZ is een belangrijke motor achter de ontwikkeling van woonzorg. Bij vraaggestuurde zorg wordt de zorgvraag namelijk onafhankelijk van het bestaande aanbod van zorg gedefinieerd, waardoor zorg op maat mogelijk wordt.

Drie belangrijke soorten woonzorgvoorzieningen

- Woonzorgcomplexen. Een woonzorgcomplex is een complex zelfstandige woningen met een bouwwijze die gericht is op beschut wonen. Ieder woonzorgcomplex heeft een eigen zorg- en servicearrangement afgesloten bij zorgaanbieders en service aanbieders. De zorg wordt voornamelijk verleend door verzorgingshuizen (50%) en in mindere mate door thuiszorginstellingen (34%) en verpleeghuizen (16%). Niet alle bewoners van het woonzorgcomplex hoeven gebruik te maken van zorg en/of service. De woningen binnen het woonzorgcomplex zijn vaak levensloopbestendig gebouwd zodat ze in principe door mensen in alle levensfasen bewoont kunnen worden. Woonzorgcomplexen voorzien echter vooral in een behoefte van ouderen om zelfstandig te wonen met een zekere mate van beschutting en de garantie dat zorg, indien nodig, voorhanden is. Steeds meer woonzorgcomplexen bieden 24-uurs-zorggarantie en er wonen steeds vaker ouderen met een indicatie voor verzorgings- of verpleeghuiszorg. Woonzorgcomplexen vervangen met name steeds vaker verhuizing naar een verzorgingshuis. In veel gevallen bestaan er wachtlijsten voor woonzorgcomplexen.

- Woonzorgzones. Een woonzorgzone is een (deel van een) wijk of dorp waarin optimale condities zijn geschapen voor wonen met zorg. De zorg strekt zich uit tot en met niet-planbare 24-uurs zorggarantie. In het bijzonder zijn woonzorgzones gericht op ouderen met behoefte aan verpleging en verzorging, op verstandelijk en lichamelijk gehandicapten en op cliënten van de geestelijke gezondheidszorg. Een woonzorgzone moet verplicht een bepaald percentage levensloopbestendige woningen bieden. In een woonzorgzone kan een woonzorgcomplex een functie vervullen als zorg- en servicecentrum voor de wijk eromheen. Bij het opzetten van woonzorgzones zijn veel partijen betrokken: woningcorpotaties, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, bewoners en gebruikers en eventueel ook zorgkantoren en provincies. Er bestaat geen blauwdruk voor het opzetten van een zorgzone, de realisatie vergt dan ook veel tijd;

- Kleinschalig wonen. Kleinschalig wonen is een woonzorgvoorziening waarbij (kleine) groepjes mensen samenwonen die tevens intensieve zorg nodig hebben. Het wonen in wijk of dorp staat hierbij voorop. Mensen wonen in eigen privé of groepswoning. De zorg wordt op de individuele bewoner afgestemd.

Woonzorg video's